A2

A2 – mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kilovatti või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kilovatti kilogrammi kohta ning mis ei ole ümber ehitatud sõidukist, mille võimsus on vähemalt kaks korda nii suur; [RT I, 31.12.2010, 3 – jõust. 19.01.2013]

Õppe –ja eksamisõidu mootorratas peab olema võimsusega 25-35 KW, , mootori töömahuga vähemalt 400 cm3.

Juhiloa taotleja peab olema vähemalt 18-aastane. Juhiloa või esmase juhiloa olemasolu ei ole kohustuslik kuid soovitav. Õppima tulles peab olema vähemalt 17,5 a vana.

Juhiloa saamiseks tuleb läbida koolitus ja sooritada Liiklusregistri büroos teooria – ja sõidueksam. Sõidueksamile lubatakse peale teooriaeksami edukat sooritamist.

Kuna Liiklusregistri Tallinna bürool puudub mootorratas, tuleb kasutada kas enda või kooli mootorratast.

Sõidueksam tuleb sooritada hiljemalt 12 kuu jooksul alates teooriaeksami sooritamise päevast. Kui juhiloataotleja ei ole selle aja jooksul sooritanud sõidueksamit, peab teooriaeksami uuesti sooritama.

Sõidueksam algab mootorratta ja kaitsevarustuse ettevalmistamisest ja kontrollimisest liiklusohutuse seisukohast lähtudes. Ka peab oskama parkida mootorratast tugihargile ja sellelt maha võtma. Peab suutma mootorratast käekõrval lükates vabalt kõndida.

Sõidueksam koosneb kahest osast. Esimese osa ülesanded sooritatakse platsil. Sõidueksami teine osa sooritatakse asula- ja asulavälistel teedel. Eksami teise osa kestus on vähemalt  35 min.

Kui juhikandidaadil on eelnevalt A1 alamkategooria juhiluba, siis koolitust läbima ei pea. Sooritada tuleb ainult sõidueksami teine osa.

Mootorrattajuhi sõidueksami esimese järgu harjutuste skeemid, selgitus ja hindamine on sama, mis A-kategooria puhul, va harjutuse “kaheksa”-mõõtmed, mis on 7x14m Esimese järgu harjutused.

Esimese järgu harjutused sooritatakse püsi- ehk kõvakattega platsil. Kõik harjutused tuleb sooritada rattal istudes.

Vea ilmnemisel on lubatud sõiduharjutuse 1 korduskatse. Korduskatse ebaõnnestumisel loetakse sõidueksam mittesooritatuks.